Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят в Сдружение „Приятели на децата Италия-клон България”

 1. I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези принципи и правила- „етичен кодекс” определят етичните норми за поведение на членовете и лицата, които работят в Сдружение „Приятели на децата Италия-клон България” / Сдружението/.

Те са утвърдени от Управителя на Сдружението, приети са като принципи  и правила на поведение  на всички, които работят в сдружението, сътрудничат с него и/или влизат в отношения с  него, като например партньори, спонсори, бенефициенти.

Документът, с който са утвърдени и влезли в сила е Заповед № 001 от 05.01.2015 г. на Управителя на Сдружението.

Целта на тези принципи и правила е да се декларират и определят ценностите и правилата на отношения, които Сдружението постоянно ще спазва и върху които ще се базира при упражняването на своята дейност.

Те са задължителни и трябва да се спазват от целия персонал на Сдружението и/или всеки субект, който развива дейност за сметка и в полза на Сдружението, където и да действа, в България и/или в чужбина, включително от упрявляващите, работещите и сътрудничещите със Сдружението.

Основните принципи на етичния кодекс са:

 • честност
 • лоялност
 • коректност
 • солидарност
 • не дискриминация
 • прозрачност
 • отговорност
 1. II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Всички служители и членове на Сдружението са длъжни :
 • Да притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца;
 • Да не работят в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.
 • При осъществяване на дейността си в Сдружението, да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и да дължат лоялност и уважение към клиентите.
 • Да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод на дейността, която осъществяват или са осъществявали в Сдружението.
 • При прекратяване на функциите си в Сдружението не се считат за освободени от задължението си да спазват професионалната тайна, свързана с дейността им в Сдружението.
 • Служителите и членовете на Сдружението следва да се стремят непрекъснато към повишаване на професионалната квалификация и лична компетентност, да се информират за промените в нормативната база, свързана с тяхната дейност, да повишават знанията и уменията си, изисквани при изпълнение на заеманата от тях длъжност, чрез различни форми на обучение и самообучение, да развива нивото на професионализъм в изпълнение на основните си задължения.

III.                 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Членовете и лицата, които работят в Сдружението в поведението

си следва да спазват основните принципи на този етичен кодекс. При работата си да се ръководят от следните принципи:

 • Законност – спазване на международно правните актове, законите и подзаконовите нормативни актове;
 • Лоялност – към интересите на Сдружението и колегите с които работи;
 • Честност – във всичките си действия да имат честно и отговорно поведение;
 • Солидарност – да гарантират правото на всяко дете да живее, расте и да бъде възпитавано в семейство;
 • Забрана за дискриминация – в дейността си нямат право да осъществяват дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
 • коректност – да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия и/ или интереси;
 • Отговорност – да се ръководят от интересите на детето и в действията си винаги да се стремят да спазват принципа, че детето и правото му на семейство са център на тяхната дейност и с нея те трябва да създадат гаранция за осъществяването на това му право;
 • Прозрачност – чрез публикуване на сайт да бъдат оповестени всички разходи, които Клиентите заплащат на сдружението във връзка с посредническата му дейност, размера на държавните, съдебни и нотариални такси, винаги да дават пояснения и обяснения при поискване от Клиентите. Да не искат и/или получават облаги, които не им се следват и/или да получават прекомерни размери на хонорари и разходи за                            своята дейност.
 1. IV. ЕТИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

В своята дейност членовете и лицата, които работят в Сдружението се ръководят  от закона и от етичния кодекс, с цел максимална защита правата и интересите на осиновявания и кандидат осиновителите.

По отношение на децата :

 • Да спазват принципа на субсидиарност на международното осиновяване – субсидиарност означава, че международното осиновяване може да бъде възможно решение за малолетния само след като е извършена преценка, че всяка друга възможност за връщане в биологичното семейство или национално осиновяване не съществува.
 • Да спазват принципа на равнопоставеност – което означава, че всяко дете има право да живее, расте и да бъде възпитавано в семейство без разлика от пола, етноса, възрастта, езика и религията му. Работещият в Сдружението не може да има или да действа по отношение на осиновяемите деца с дискриминационни предразсъдъци, включително и дискриминация от идеологически и религиозен тип. Равнопоставеност означава при еднакви нужди да се предоставя еднаква услуга.
 • Централност на детето в услугата означава, че Сдружението поставя в центъра на цялата си дейност детето и неговото право на семейство; Следователно се работи за намиране на семейство на всяко изоставено дете – семейство което е възможно най-подходящо за да задоволи неговите специфични нужди.
 • Уважение на идентичността на осиновеното дете означава – това правило за запазване на собственото име на детето, дадено му в страната по произход, по възможност и което е от огромна важност за осиновеното дете, бидейки основен елемент от идентичността на всяка личност, от особена важност в тези случаи когато всеки друг идентифициращ елемент подлежи на промяна;
 • Постоянност на услугата – означава, че услугата се предлага чрез целия наличен ресурс по отношение на международното осиновяване: преди, по време и след пристигането на детето в осиновителното семейство;
 • Прозрачност на дейността както в Италия така и в България ; Инструменти за това са Годишен Баланс за опита, годишен социален баланс, карта на услугите, сайт на Ai.Bi. Освен това води статистика : брой на осиновяване в страната, за три години назад, брой деца по пол, средно време за изчакване на предложение, брой на чакащите семейства, цена на осиновителната процедура включително и тези за следосиновително наблюдение.
 • Конфиденциалност – означава, че сдружението работи при спазване на правилата за неприкосновенност на личността.

По отношение на кандидат осиновителите :

 • Честност – Да информира семейството за всичко, отнасящи се до детето (особено по отношение на здравословното му състояние); Да информира семейството за начина, по който се отглежда и възпитава детето.
 • Лоялност – Да зачита и работи в интерес на всеки свой клиент; Да зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения; При конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите да работят в интерес на детето, при пълно и коректно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.
 • Коректност – Да не използва отношенията със семейството за лично облагодетелстване. Да използва всичките си налични ресурси по най-рационален начин, с цел постигане на най-добрия възможен резултат в срок и в най-добрия интерес на клиента.
 • Солидарност – при възникнали проблеми в процеса на обслужване на едно семейство и при недостиг на ресурсите да осигурят нужната подкрепа с помощта на другите си клиенти и допълнителен ресурс.
 • Не дискриминация – всеки клиент има право на еднакво качество на получаване на услугата и не могат да бъде дискриминиран въз основа на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 • Прозрачност – всички действия на сдружението подлежат на контрол от страна на клиентите и те имат право да бъдат информирани относно последици от процедурата, законодателство, срокове, разходи и хонорари свързани с услугата.
 • Отговорност – сдружението носи отговорност за качеството и резултата от предоставената услуга на клиента;

По отношение на третите лица :

 • Членовете и лицата, които работят в Сдружението в отношенията си с третите лица при и/или по повод на дейността по международни осиновявания, са длъжни да спазват основните принципи на този етичен кодекс;
 • Членовете и лицата които работят за Сдружението, са длъжни да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия;
 • Членовете и лицата, които работят в Сдружението следва да работят за подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителното производство;
 • Да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, към колегите си от Сдружението, други неправителствени организации и държавни и общински служби. Да не накърняват личното им достойнство, да не причиняват конфликти и не нарушават техните права и законни интереси;
 • Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави;
 • Да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.
 1. V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този етичен кодекс за работа при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания е задължителен за лицата, които работят и/или сътрудничат в дейността на Сдружение „Приятели на децата Италия-клон България” и е  утвърден от  Управителя на Сдружението на 05.01.2015 година.