Наредба № 2/24.10.2014 за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейнотта на акредитираните организации на Министъра на правосъдието

Naredba_2 >>

Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието на Министъра на правосъдието, издадена от Министъра на правосъдието

Naredba_3 >>