Сумата за всяка процедура по международно осиновяване  възлиза на 6.200 евро, без разходите за превод и автентичност на досието и без разходите, касаещи следосиновителното наблюдение.

Сумата включва както следва:

6.200 евро за долупосочените услуги:

 1. Постоянни разходи
 • Наем офис и режийни разходи /парно, ток, вода, СОТ, АПИС, разходи за общи части на сградата/;
 • Банкови такси;
 • Пощенски разходи;
 • Стационарен и мобилни телефони и интернет
 • Месечни възнаграждения на представителя и асистента
 • Транспортни разходи
 • Канцеларски и санитарни материали и консумативи
 • Почистване
 1. Разходи по конкретна осиновителна процедура:
 • Държавни такси в полза на Министерство на правосъдието от Тарифа № 1 на закона за държавни такси на основание:
 1. Чл.113 ал.2, т. 2 от СК, част „Г”, т.62 буква „о” в размер на 100.00(сто) лева
 2. Чл. 117 ал.1 от СК, част „Г”, т.62 буква „а” в размер на 50.00 (петдесет) лева
 • Съдебни такси:
 1. Държавна такса по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – чл.20, в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева за образуване на производство за международно осиновяване за едно дете;
 2. Чл. 19, точка „б” за преписи в размер на първа страница 2.00 /два/ лева и всяка следваща 1.00 /един/ лев;
 • Нотариални такси според тарифите;
 • Заплащане на преводач при придружаване при контакта с детето;
 • Адвокатски хонорар;
 • Командировъчни разходи;
 • Преводи и легализации извън превод на досие и следосиновителни доклади;
 • Хонорари на членове на екипа при работа с деца за които са предприети специални мерки;
 • При необходимост осигуряване на подкрепа на деца за улесняване прехода за живот в семейна среда – психологическа и социо-дидактическа подкрепа.

720 евро за долупосочените услуги, касаещи следосиновителното наблюдение:

 • подготовка на докладите – 4 броя
 • превод на докладите
 • изпращане на докладите с куриер
 • легализация в България
 • разходи за персонала в България
 • 700 евро за превод и легализация на досието и евентуални допълнения и/или поправки на документи за вписване в регистрите (направено директно в България)

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ СПОРЕД ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО >>